osvědčení České advokátní komory č. 00476
let poskytování právních služeb      1990 -Profil

1981 -1985 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
1986 rigorózní zkouška – obor správní právo – titul JUDr.
1986 - 1988 Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 8 - podnikový právník (pohledávky, pracovní právo, pojistné události, hospodářská arbitráž)
1988 – 1990 Městské sdružení advokátů v Praze
- advokátní koncipient
1990 - dosud advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory - poř. č. 00476

Praxe v oblastech

Poznámka: terminologie je uvedena podle stavu ke dni 31.12.2013.

Zastupování před soudy v řízeních

  • o vydání nemovitostí (restituce)
  • ve věcech bytů a nebytových prostor (tisíce případů)
  • na ochranu vlastnického práva k nemovitostem se zvláštním zaměřením na podvody (blíže viz rubrika z médií)

Obchodní společnosti a družstva

Komplexní právní servis při zakládání obchodních společnosti a družstev včetně vyřízení živnostenských oprávnění a zápisu do obchodního rejstříku, vyřizování veškeré právní agendy

Právnické osoby nepodnikající

Komplexní právní servis při založení občanských sdružení, nadací, obecně prospěšných společností, vyřizování veškeré právní agendy

Obchodní rejstřík

Zastupování v řízeních o zápis nebo změnu zapsaných údajů v obchodním rejstříku, resp. rejstříku společenství vlastníků jednotek

Katastr nemovitostí

Veškeré smlouvy (kupní, darovací, zástavní, směnné, věcná břemena)

Prohlášení vlastníka budovy + smlouvy o převodu vlastnictví jednotky