osvědčení České advokátní komory č. 00476
let poskytování právních služeb      1990 -Právní prevence

Právní prevence spočívající v předcházení možným (soudním) sporům bývá podceňována. Občan nebo podnikatel mnohdy uzavře (podepíše) smlouvu, aniž se s jejím obsahem podrobně seznámí nebo nechá posoudit právní rizika z ní vyplývající. V těchto případech zanedbání právní prevence bývá náprava mnohdy velmi obtížná, časově i finančně náročná, navíc s nejistým výsledkem.


DESATERO právní prevence

1) Obchodní partneři (noví)

prověřit jejich historii (alespoň z veřejně dostupných zdrojů), uzavřít písemnou smlouvu, neplatit předem zálohy na práce, služby nebo zboží

2) Kupní smlouva k nemovitosti

prověřit historii vlastnictví nemovitostí dle nabývacích titulů včetně ceny

3) Originály důležitých právních dokumentů (smlouvy)

řádně uchovávat, nejlépe v trezoru

4) Písemné smlouvy

vyhradit si, že změnu písemné smlouvy lze provádět pouze písemně

5) Platby v hotovosti

vždy pouze proti písemnému potvrzení (pokladnímu dokladu), v souladu s právními předpisy o omezení plateb v hotovosti

6) Registrační formuláře - tzv. katalogové firmy

věnovat zvýšenou opatrnost - drobné písmo zvětšit, důkladně přečíst

7) Rozhodčí doložka ve smlouvě

mít na vědomí, že se podpisem rozhodčí doložky dobrovolně vzdává práva na řádný soud

8) Smluvní pokuty ve smlouvě

pokud je již sjednávána, dbát na jasnou a srozumitelnou formulaci podmínek, za kterých ji může smluvní strana požadovat

9) Směnky

věnovat zvýšenou pozornost důvodu podpisu směnky a jejímu obsahu

10) Správní (přestupkové) a soudní řízení

pokud není rozhodnutí příznivé, nevzdávat se práva odvolání