osvědčení České advokátní komory č. 00476
let poskytování právních služeb      1990 -Nový občanský zákoník

Změny občanského zákoníka se dotknou každodenního života všech občanů, podnikatelů a právnických osob, změny nastávající v řízení před soudy. Lze přitom předpokládat (již avizované) novelizace těchto nových předpisů, je otázkou jak budou časté, zda se bude jednat o další legislativní smršť.

Na všechny právní profese bude každodenní aplikace nové právní úpravy klást značné nároky, počínaje srovnáním stávající a nové právní úpravy, studiem důvodových zpráv k zákonům a mnohasvazkových komentářů, které budou postupně vycházet včetně sledování stanovisek Expertní skupiny - Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti a absolvováním školení spoluautorů zákonů soudců. Je nutné si uvědomit, že právní názory na určitou konkrétní právní otázku se mohou (ostatně jako tomu bylo dosud) lišit a právní předpis může aplikovat a vyložit pouze soud, přičemž vytvoření odpovídající judikatury bude otázkou desetiletí.